O Parafii Aktualności Ogłoszenia Intencje Galeria Grupy parafialne Sakramenty Cmentarz Kontakt

Projekt

Szanowni Państwo,

Tomasz Żurek INFOS – Lider Projektu,  w partnerstwie z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „W drodze do pracy” nr projektu RPMP.09.01.02-12-0606/19 realizowanym na terenie województwa małopolskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1. - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

         Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, nowosądecki, dąbrowski, gorlicki, osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, osób biernych zawodowo lub bezrobotnych (64 osób),w tym osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (59 osób), które ukończyły 18 rok życia.

         Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „W drodze do pracy” nie powiela działań, które osoby otrzymują z  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w POPŻ.

         Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

  • Diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, treningi kompetencji społecznych.

  • Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe w formie jobcoachingu.

  • Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.

  • 3 – miesięczne staże zawodowe.

  • Pośrednictwo pracy.

            Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.romaniszyn.com.pl a także pod nr tel. +48 883 289 000 (osoba do kontaktu Pani Kinga Rzeszut).

2021-05-23

Wróć

Msze Święte

Niedziele i święta:

Babice
o godz. 8:00, 11:00, 12:00,
15:00, 17:00

Rozkochów
o godz. 9:30

Dni powszednie:

Babice
o godz. 7:00 i 18:00

Rozkochów
czwartki o godz. 18:00

W okresie od 1.10. do 31.03
Msze Święte wieczorne
od poniedziałku do soboty odprawiane są o godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna zaraz po Mszy Świętej

od poniedziałku do piątku
o godz. 7:30

o godz. 17:30 (od października do marca)

o godz. 18:30 (od kwietnia do września)

w soboty tylko o 7:30

Kancelaria jest nieczynna
w niedziele, święta
i pierwsze piątki miesiąca


Spowiedź

Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św.
W niedzielę i święta także
podczas Mszy św. do Ewangelii.